OM PLASTIKKIRURGI OCH SKÖNHETSOPERATIONER

Vad är plastikkirurgi?
Plastikkirurgi är en specialitet där man omformar och återskapar vävnad efter skador, tumörer och missbildningar. Sin starkaste tillväxt fick plastikkirurgin under världskrigen när man hade behov av att rekonstruera otaliga skador inom främst ansiktet. Även missbildningar inom ansikte och bröst har man länge avhjälpt med plastikkirurgi. Att sedan tillämpa de kirurgiska tekniker man utvecklat på naturliga variationer i utseendet istället för rena missbildningar blev allt mer vanligt. En stor näsa och ett åldrande ansikte med häng på kinder och hals samt påsar i ögonlock började man också tidigt utveckla plastikkirurgiska tekniker för. Dessa operationer kallas estetiska eller kosmetiska operationer.

Själv utbildade jag mig till plastikkirurg för 30 år sedan och har varit verksam med estetiska operationer sedan dess, f.n. vid Göteborgs Plastikkirurgiska Center. Jag har därför haft möjligheten att följa utvecklingen av de estetiska ingreppen och dessa har blivit allt säkrare d v s lindrigare att genomgå för patienten och med allt mindre risk för komplikationer. Ingreppen i sig är dock inte enkla att utföra utan fordrar för ett gott genomförande och resultat en gedigen utbildning och lång erfarenhet.

Är skönhetsoperationer ovanliga?
I Sverige är antalet egentliga skönhetsoperationer fortfarande relativt lågt, säg några tio tusen ingrepp per år vilket är en tredjedel mot förhållandet i USA. Verksamheten ökar dock kraftigt även i Sverige. Yngre män och kvinnor anser det alltmer naturligt att efterfråga korrektion av någon defekt i utseendet som besvärar dem. I en aktuell undersökning fann man bland unga män och kvinnor att 19% troligtvis eller absolut kunde tänka sig att genomföra en skönhetsoperation vilket tyder på en allt större acceptans för denna verksamhet.

Varför vill man förändra sitt utseende?
Uppenbarligen upplever en patient som genomgår en skönhetsoperation en mycket stark önskan att förbättra utseendet eftersom en operation är ett stort steg och ekonomiskt kännbart. Vanligen ligger åratal av fixering vid en upplevd defekt bakom beslutet. Oftast uppfattar patientens närstående defekten som ringa och för dem lätt att acceptera. Av 10 personer med lika liten byst är det kanske fem som någon gång tänker på möjligheten att förstora bysten men endast en som verkligen genomgår en förstoringsoperation. Denna patient har naturligtvis en djup fixering som plågar henne ständigt och ibland gör henne hämmad och isolerad. En plastikoperation hjälper oftast direkt att lösa upp knutar och frigöra energi så att tillvaron kan mötas på ett positivt och frimodigt sätt.

Är det fel att vilja förändra sitt utseende?
I media vill man gärna föra en debatt om moral och etik vad gäller skönhetsoperationer. Att omforma en för stor näsa eller en för liten byst anses som fåfängt och moraliskt förkastligt i dessa inslag. Kanske är vi kraftigt belastade med ”Lutherska” värderingar och ”Jante-mentalitet”. I andra kulturer är skönhetskirurgi lättare accepterat och individens val mer självklart och respekterat. Många patienter har dock vittnat om negativa attityder från omgivningen och funnit det genant att berätta om sin operation. Dessa fördomar är svåra att komma till rätta med och en patient måste tyvärr lära sig hantera dem.

Kan det bli fel?
Ja, det kan det. Dels kan komplikationer uppstå som vid alla kirurgiska ingrepp d v s blödning, infektion och felläkning. En patient måste vara medveten om denna möjlighet och ha beredskap och mental styrka för denna eventualitet. Vanligtvis är den enda konsekvensen av en sådan kirurgisk komplikation ett förlängt läkningsförlopp men någon gång kan slutresultatet bli försämrat.

Egentliga komplikationer är dock inte vanligt utan det vanligaste bekymret är att patientens förväntningar inte infriats. Ett av de viktigaste momenten vid bedömningen inför en operation är att analysera förväntningarna hos patienten för att se om de är realistiska och möjliga att infria. Patienter som vill ha ”garantier” och som har med sig foton på filmstjärnor och modeller bör nog helst avstå från en skönhetsoperation eftersom resultatet kanske inte motsvarar deras förväntningar. Någon garanti på att en patient blir nöjd med ett kosmetiskt ingrepp kan en kirurg aldrig ställa och en patient kan aldrig kräva ekonomisk kompensation om hennes förväntningar inte infrias.

Vilka patienter blir nöjdast?
En patient som har en långvarig och djup fixering vid en exakt definierbar defekt som en liten byst, en stor näsa eller ett hängigt ansikte men som för övrigt har en realistisk inställning till sitt liv och är väl förankrad i verkligheten är de bästa patienterna. Efter en operation kan de då sluta att tänka på exempelvis näsan och ständigt kontrollera denna i spegeln utan kan använda sin energi till viktigare saker i livet. En patient måste också veta att ett resultat inte alltid blir perfekt – vilket ingen kirurg kan lova – och istället för perfektion vara inställd på en förbättring. Vid uppföljningar som vanligtvis görs ett år efter operation är de flesta nöjda eller mycket nöjda med resultaten. Någon enstaka patient blir dock inte helt nöjd vilket kan bero på att resultatet ej blev helt bra eller på att förväntningarna från patientens sida var för högt ställda. Patienten måste vara medveten om att resultatet inte helt kan garanteras och vara införstådd med att högt ställda förväntningar inte alltid kan infrias. Ibland händer det att patienten i och för sig är nöjd men att någon annan, t ex förälder, partner eller vän är negativ och överför detta till patienten. Därför är det viktigt att patienten upplever stöd hos sina närstående inför en skönhetsoperation. Om man upplever tveksamhet till operation av någon av de anledningar som nämnts är det bättre att vänta med beslut om en skönhetsoperation. Ett ingrepp bör utföras med en positiv inställning och med förlitan på att den kirurg man valt har den kunskap, erfarenhet och engagemang som behövs för att kunna rätta till det problem man söker för antingen det gäller bystens, näsans eller ansiktets form och utseende.

Hans Holmström, professor i plastikkirurgi
www.plastikkirurgi.net

För att skriva ut denna text tryck här